Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ປະຊາທຶປະໄຕ
Anonymous

Date:
ປະຊາທຶປະໄຕ


ປະຊາທຶປະໄຕ ເປັນ ໂຕ ແນວ ໃດ?
ຂ້າ ນອ້ຍ ຂໍ ຖາມ ທ່ານ ອາດ ຍາ ທັງ ຫຼາຍ ແດ່,ຢາກ ຮຼ້ ໃດ້ ຍິນ ແຕ່ ລາວ ນອກ ເວົ້າ ໃຫ້ ລາວ ໃນ ວ່າ ບ່ ມີ ປະຊາທຶປະໄຕ.
“ຢົກ ຕົວ ຢ່າງ ແຕ່ ກອ່ນ ເມື້ອງ ໄທ ເສຶ້ອແດງ ກັບ ເສື້ອເຫຼ໊ອງ ຂ້າ ກັນ ເພ໊ອ ປະຊາທຶປະໄຕ“
“ດຽວ ນື້  ເສຶ້ອແດງ ກັບ ເສື້ອດໍາ ຂ້າ ກັນ ເພ໊ອ ຫຍັງ? ປະຊາທຶປະໄຕ “
ຂ້າ ນອ້ຍ ບ່ ເຂົ້າ ໃຈ ຊອ່ຍ ອະທຶບາຍ ໃຫ້ ຮຸ້ ແດ່ ຂ໋ ຂອບ ໃຈ ຫຼາຍໆ ເດີ້ ທ່ານ ອາດຍາ ທັງ ຫຼາຍ.
ຂ້າ ນອ້ຍ ຂຽນ ຕົວ ລາວ ບ່ ເກັງ ເພາະ ບ່ ໃດ້ ຮຽນ “ເກີດ ທື ເມ໊ອງ ລາວ ໃຫຍ່ ທ໊ ເມີອງ ນອກ“
ຫູຶ ວ່າ  “ຄົນຕ່າງປະເທດ“ ທີ ລາວ ໃນ ເອື້ນ.ອາ ໃສ ເວບ ພາສາລາວ ນີ້ ແລ້ວ ຮຽນ ອ່ານ ຮຽນ
ຂຽນ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard