Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ມາລະຍາດຜູ້ໂດຍສານ ຂອງ ການບີນລາວ
ຄົນວຽງຈັນ

Date:
ມາລະຍາດຜູ້ໂດຍສານ ຂອງ ການບີນລາວ


ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ__________________
Anonymous

Date:

ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 ເພິ່ນບໍ່ແຈ້ງທາງໂຄລະໂຄງໃຫ້ຜູ້ໂດຽສານຊາບບໍ່.ຖ້າມີຄົນຈີນຮ່ວມດ້ວຍເວົ້າພາສາເຈັກນຳມັນກະເຂົ້າໃຈດອກ.

ພວກເສດຖີໄໝ່ຂອງໂລກມັນຢາກຈອງຫອງຈັກນ້ອຍເດີ.ຖ້າມັນບໍ່ຂາກຂີ້ກະເທີ່ໃສ່ເຮືອບິນກໍ່ດີຫຼາຍແລ້ວ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 ເພິ່ນບໍ່ແຈ້ງທາງໂຄລະໂຄງໃຫ້ຜູ້ໂດຽສານຊາບບໍ່.ຖ້າມີຄົນຈີນຮ່ວມດ້ວຍເວົ້າພາສາເຈັກນຳມັນກະເຂົ້າໃຈດອກ.

ພວກເສດຖີໄໝ່ຂອງໂລກມັນຢາກຈອງຫອງຈັກນ້ອຍເດີ.ຖ້າມັນບໍ່ຂາກຂີ້ກະເທີ່ໃສ່ເຮືອບິນກໍ່ດີຫຼາຍແລ້ວ.

 

ຖືກຄວາມທ່ານວ່າ ມັນຕັງຈອງຫອງແດ່ພວກນີ້ທັງລາວ ທັງເຈັກບ້ານນອກ

ແນ່ນອນເຂົາກໍ່ປະກາດຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ເລື່ອງລະບຽບ, ແຕ່ມັນບໍ່ສົນໃຈ. ອັນເຄື່ອງ

ສຽງຂອງຍົນລາວເຮົານີ້ ກໍ່ຂໍຕຳນິແດ່ທ້ອນ ສຽງບໍ່ຊັດເຈນ ຍົນໃໝ່ປານໃດກໍ່ຍັງ

ບໍ່ຊັດເຈນຢູ່ ຄົນລາວຟັງພາສາລາວເຮົາເອງກໍ່ຍັງບໍ່ແຈ້ງແລ້ວ ຊິໃຫ້ຟັງເພີ່ນເວົ້າ

ພາສາອັງກິດເຂົາໃຈໄດ້ແນວໃດ, ຊ້ຳບໍ່ພໍເຈັກບ້ານນອກຫັ້ນມັນບໍ່ຄ່ອຍຊິຮູ້ພາສາ

ອັງກິດຊ້ຳໄດ໋ ຖືກຄວາມທ່ານວ່າໄດ໋


 __________________
Anonymous

Date:

ສະແດງວ່າເຈົ້າຂອງກະທູ້ຢ້ານຕາຍ__________________
Anonymous

Date:

ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 หมอตั้งกะทู้สงไสเอาเอง ยนขึ้นสูงสุดแล้ว สันยานโทระสับบ่มคดอก มันมีแต่คื้นลบกวนชื่อๆ พวกที่เปิดโทรสับไว้เวลายนข้นเตัมที่แล้วเขาเปีดขึ้นมาอ่านหนังสือหลืเบิงรูป เขาโทรออกหลืรับสายบ่ได้ดอก และเขาจะใส่ล็อคโหมดเครื่องบินไว้ คื้นจะบ่รบกวนการบิน__________________
Anonymous

Date:

ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 You're not very clear about your message, you didn't said the plan was taking off or landing. you were saying another passenger is using the phone while the plan was flying, yes he/she could, while the plan is flying in the altitude that were set... I don't see any problem because the Captain allowed.

you seem very misunderstood FAA's rules or maybe you have a problem with that passenger right next to you.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 หมอตั้งกะทู้สงไสเอาเอง ยนขึ้นสูงสุดแล้ว สันยานโทระสับบ่มคดอก มันมีแต่คื้นลบกวนชื่อๆ พวกที่เปิดโทรสับไว้เวลายนข้นเตัมที่แล้วเขาเปีดขึ้นมาอ่านหนังสือหลืเบิงรูป เขาโทรออกหลืรับสายบ่ได้ดอก และเขาจะใส่ล็อคโหมดเครื่องบินไว้ คื้นจะบ่รบกวนการบิน

ຢ່າອວດສະລາດແຕ່ໂຕຫຼາຍສະຫາຍລູກໄທນ້ຳເຮ່ຍ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄືກັນ Smart Phone,

ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ອາຍາລູກໄທນ້ຳເຮ່ຍດອກ, ແລະ ກໍ່ເຄີຍຂີ່ຍົນເດີນທາງຂ້າມທະວີບມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ບໍ່ເຄີຍ

ເຫັນສາຍການບີນໃດເຂົາປະກາດຍົກເລີກຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບເວລາຍົນບີນໄດ້ລະດັບແລ້ວ, ຊ້ຳບໍ່ພໍ ອາຍາ

ເຄີຍໄດ້ຮຽນວິຊາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກນິກການບີນມາແລ້ວບໍ່?. ທີ່ເວົ້ານີ້ກໍ່ຍ້ອນເຫັນເຂົາລົມໂທລະສັບ

ໃນຂະນະທີ່ຍົນກຳລັງບີນຂື້ນ ກັບເວລາຍົນກຳລັງຈະລົງສູ່ສະໜາມບີນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນເຂົາເບີ່ງຮູບແລ້ວ

ຊິວ່າໂລເລໄປ ກໍ່ພໍຮູ້ອັນໃດເປັນອັນໃດຢູ່. ຢ່າອວດສະລາດແຕ່ໂຕ ແລ້ວໄປດູຖູກຄົນອື່ນຫຼາຍ


 __________________
Anonymous

Date:

ເວລາຫົວໜ້າຂ້ອຍໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດເພິ່ນມັກໃຊ້ບໍລິການຂອງ Thai Airways,

British Airways ຫລືບໍ່ຊັ້ນກໍ່າສາຍການບິນ Emirates ເພາະເຂົາໃຫ້ໃຊ້ Wi-Fi

ແລະໂທລະສັບບໍ່ເສຍເງິນສໍາລັບພວກນັ່່ງ first class.

 __________________
Anonymous

Date:

ບ້ານນອກເຂົ້າມືອງ!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:ບໍ

ບ້ານນອກເຂົ້າມືອງ!


 ບໍ່ຄວນເປີດເຄື່ອງໄຟຟ້າທຸກໆຊະນິດເວລາເຮືອບິນຈະຂຶ້ນຈະລົງ ແຕ່ເມື່ອເຮືອບິນຂຶ້ນຮອດລະສູງ

ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກນາງອາກາດແລ້ວຈຶ່ງເປີດ ທຸກຄົນກໍ່ເຮັດແນວນັ້ນແທ້.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:ບໍ

ບ້ານນອກເຂົ້າມືອງ!


 ບໍ່ຄວນເປີດເຄື່ອງໄຟຟ້າທຸກໆຊະນິດເວລາເຮືອບິນຈະຂຶ້ນຈະລົງ ແຕ່ເມື່ອເຮືອບິນຂຶ້ນຮອດລະສູງ

ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກນາງອາກາດແລ້ວຈຶ່ງເປີດ ທຸກຄົນກໍ່ເຮັດແນວນັ້ນແທ້.


 You the man,   Man... this is what i called the real traveler, not the guy who claimed to be a travel a lots but he kno nothing.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 หมอตั้งกะทู้สงไสเอาเอง ยนขึ้นสูงสุดแล้ว สันยานโทระสับบ่มคดอก มันมีแต่คื้นลบกวนชื่อๆ พวกที่เปิดโทรสับไว้เวลายนข้นเตัมที่แล้วเขาเปีดขึ้นมาอ่านหนังสือหลืเบิงรูป เขาโทรออกหลืรับสายบ่ได้ดอก และเขาจะใส่ล็อคโหมดเครื่องบินไว้ คื้นจะบ่รบกวนการบิน

ຢ່າອວດສະລາດແຕ່ໂຕຫຼາຍສະຫາຍລູກໄທນ້ຳເຮ່ຍ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄືກັນ Smart Phone,

ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ອາຍາລູກໄທນ້ຳເຮ່ຍດອກ, ແລະ ກໍ່ເຄີຍຂີ່ຍົນເດີນທາງຂ້າມທະວີບມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ບໍ່ເຄີຍ

ເຫັນສາຍການບີນໃດເຂົາປະກາດຍົກເລີກຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບເວລາຍົນບີນໄດ້ລະດັບແລ້ວ, ຊ້ຳບໍ່ພໍ ອາຍາ

ເຄີຍໄດ້ຮຽນວິຊາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກນິກການບີນມາແລ້ວບໍ່?. ທີ່ເວົ້ານີ້ກໍ່ຍ້ອນເຫັນເຂົາລົມໂທລະສັບ

ໃນຂະນະທີ່ຍົນກຳລັງບີນຂື້ນ ກັບເວລາຍົນກຳລັງຈະລົງສູ່ສະໜາມບີນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນເຂົາເບີ່ງຮູບແລ້ວ

ຊິວ່າໂລເລໄປ ກໍ່ພໍຮູ້ອັນໃດເປັນອັນໃດຢູ່. ຢ່າອວດສະລາດແຕ່ໂຕ ແລ້ວໄປດູຖູກຄົນອື່ນຫຼາຍ


 ຜູ້ຫຍິງອີ່ຫຍັງເວົ້າໄດ້ໜ້າລັງກຽດເສຍໜ້າຄົນລາວຂະໜາດ ລາມປາມໄປເລີຍ


 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ຄົນວຽງຈັນ wrote:

ຂພຈ ມີທຸລະເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ເລື້ອຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງການບີນລາວ

ສີ່ງທີ່ ຂພຈ ຢາກຝາກເຖີງເຈົາໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ແມ່ນມາລະຍາດຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ໃນເວລາເຮືອບີນກຳລັງບີນຢູ່ ຄືເພີ່ນບໍ່ຍອມປິດໂທລະສັບມືຖືເພີ່ນ ເພີ່ນຍັງລົມໂທລະສັບ

ສະບາຍ ວາງມາດອີກ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນເຮັດໃຫ້ໃຜສະອອນເພີ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງຊາດເຂົານັ່ງມາ

ນຳເຂົາກໍ່ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈແນມເບີ່ງໜ້າຕະຫລອດແຕ່ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນໂຕ, ເພີ່ນກໍ່ຄວນຄິດແດ່ບໍ່

ວ່າມັນອັນຕະລາຍຄືແນວໃດ? ຄັນມີແຕ່ເພີ່ນຜູ້ດຽວກໍ່ໄຄແດ່ ອັນນີ້ ຄົນໂດຍສານຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.

ຜູ້ປະພຶດແບບນີ້ ຂພຈ ກໍ່ຂໍເວົ້າກົງກົງ ເລີຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນນະບົດມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄົນຈີນ ມັກປະພືດແບບນີ້.

ການບີນມີວິທີຕັດສັນຍານບໍ່? ຖ້າມີກໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລືວ່າຈະມີມາດຕະການແນວໃດ? ຈະປ່ອຍປະໄວ້

ແບບນີ້ ຂພຈ ວ່າມັນບໍ່ເປັນຜົນດີ


 หมอตั้งกะทู้สงไสเอาเอง ยนขึ้นสูงสุดแล้ว สันยานโทระสับบ่มคดอก มันมีแต่คื้นลบกวนชื่อๆ พวกที่เปิดโทรสับไว้เวลายนข้นเตัมที่แล้วเขาเปีดขึ้นมาอ่านหนังสือหลืเบิงรูป เขาโทรออกหลืรับสายบ่ได้ดอก และเขาจะใส่ล็อคโหมดเครื่องบินไว้ คื้นจะบ่รบกวนการบิน

ຢ່າອວດສະລາດແຕ່ໂຕຫຼາຍສະຫາຍລູກໄທນ້ຳເຮ່ຍ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄືກັນ Smart Phone,

ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ອາຍາລູກໄທນ້ຳເຮ່ຍດອກ, ແລະ ກໍ່ເຄີຍຂີ່ຍົນເດີນທາງຂ້າມທະວີບມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ບໍ່ເຄີຍ

ເຫັນສາຍການບີນໃດເຂົາປະກາດຍົກເລີກຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບເວລາຍົນບີນໄດ້ລະດັບແລ້ວ, ຊ້ຳບໍ່ພໍ ອາຍາ

ເຄີຍໄດ້ຮຽນວິຊາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກນິກການບີນມາແລ້ວບໍ່?. ທີ່ເວົ້ານີ້ກໍ່ຍ້ອນເຫັນເຂົາລົມໂທລະສັບ

ໃນຂະນະທີ່ຍົນກຳລັງບີນຂື້ນ ກັບເວລາຍົນກຳລັງຈະລົງສູ່ສະໜາມບີນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນເຂົາເບີ່ງຮູບແລ້ວ

ຊິວ່າໂລເລໄປ ກໍ່ພໍຮູ້ອັນໃດເປັນອັນໃດຢູ່. ຢ່າອວດສະລາດແຕ່ໂຕ ແລ້ວໄປດູຖູກຄົນອື່ນຫຼາຍ


ສາຍການບິນຂອງອາເມຣິກາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂທຣະສັບມືຖື ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ iPad ແລະເຄື່ອງສື່ສານອື່ນໆ
ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ iPod ແລະ Notebook ເວລາເຮືອບິນຂຶ້ນສູງໃນລະດັບ 10000 ຟິດ


 __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard