Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ອັກກັນເຖາະ ລາວ - ໄທ
SID


Member

Status: Offline
Posts: 24
Date:
ອັກກັນເຖາະ ລາວ - ໄທ


ສິມຶນ ຊັງ ດ່າວ່າກັນໄປເອັດຫຢັງ ເຣື່ອງເກ່າ ເຣື່ອງຄວາມແກ່ ມັນກ້ເປ້ນເຣື່ອງຂອງຄນຣຸ່ນກ່ອນ ປຣະວັຕິສາສຕຣ໌ ຂອງແຕ່ລະຊາຕິ ກ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຣັບໃຊ້ອຳນາຈຂອງຊາຕິນັ້ນໆ ຢັງໄງຊະ ລາວ - ໄທ ລ້ວນຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນ ຈະມີສັກກີ່ຊາຕິ ໂດຢເສພາະໃນອາເຊີຢນ ທີ່ເວ່າກັນໂດຢບ່ຕ້ອງມີລ່າມແປລພາສາ-- Edited by SID on Friday 21st of January 2011 08:43:24 AM

__________________
SID


Member

Status: Offline
Posts: 24
Date:

(ຊ) ພີ່ຊອບຂ້າວເຫນີຢວຣັກເດີຢວຄືອເຈ້າ ຝັ່ງລາວຝັ່ງໄທຢໃຊ່ໃຄຣເຣາຜູກພັນ
(ຍ) ບ່າວໄທຢສາວລາວຢຶດມັ່ນ ລຳໂຂງອ່ວມກັນນານປີ
(ຊ) ສະພານຂ້າມໂຂງເຊື່ອມໂຢງສອງຝັ່ງ ດຸຈດັງສະພານເຊື່ອມໃຈຈາກຝັ່ງນີ້
(ຍ) ຝັ່ງໄທຢຂອງກິນມາກມີ ຂ້າວເຈ້າອຢ່າງດີອ້າຢຄງຈະລືມຂ້າວເຫນີຢວ *
(ຊ) ໂຂງເຈ້າເອຢກ່ອນເຄຢວ່າຢໄປ
(ຍ) ວ່າຢເອັດຫຢັງສະພານກັມີ
(ຊ) ພອຣັກໃຄຣວ່າຢນ້ຳທຸກທີ
(ຍ) ເວ້າຈັ່ງສິນ້ອງນີ້ບ່ເຊື່ອໃຈ
(ຊ) ໂຂງເຈ້າເອຢຊ່ວຢເປັນພຢານ
(ຍ) ສິເອິ້ນສະພານມາສາບານດ້ວຢບ່
(ຊ) ຫາກທຳນ້ອງຕຣມໃຫ້ຈມໂຂງໄປ
(ຍ) ອ້າຢຫຣືອໄຜທີ່ຈມ
(ຊ) ອຢາກຊວນນວລນ້ອງໃຫ້ລອງຂ້າມມາ ຈະພາລ່ອງຊາຢທະເລອ່າວໄທຢ
(ຍ) ອຢາກໄປຄືອກັນນະອ້າຢ ແຕ່ອຢາກໄປໄຫວ້ພຣະທາຕຸພນມ
(ຊ) ແກງລາວຂ້າວເຫນີຢວເທີ່ຢວຟັງຫມອແຄນ ທັ່ວແດນຝັ່ງໄທຢຫາໄດ້ມີອອກຖມ
(ຍ) ອຢາກໃຫ້ນ້ອງນີ້ໄປຊມ ອຢ່າຊວນລມ ໆ ຢກຂບວນມາສູ່ຂອ

__________________
SID


Member

Status: Offline
Posts: 24
Date:

ອັກກັນເຖາະ ຢາວອຢູ່ຕ່າງບ້ານ ຕ່າງເມືອງ ກ່າມີແຕ່ ລາວ - ໄທ ເອານີ່ລ່ະ ທີ່ເວ່າກັນອູ້ຄວາມ ບ່ມີໄຜ ສິມາສນໃຈຫມູ່ເອາ ເທ່າຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນຫຣອກ

__________________
Anonymous

Date:

ລາວກັບໄທຍ໌ຄົງຮັກກັນໃດ້ຖ້າໄທຍ໌ຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽ່ດລາວ!

__________________
Anonymous

Date:

SID wrote:

ອັກກັນເຖາະ ຢາວອຢູ່ຕ່າງບ້ານ ຕ່າງເມືອງ ກ່າມີແຕ່ ລາວ - ໄທ ເອານີ່ລ່ະ ທີ່ເວ່າກັນອູ້ຄວາມ ບ່ມີໄຜ ສິມາສນໃຈຫມູ່ເອາ ເທ່າຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນຫຣອກYou Lao writing was so terrible I can't understand a darn thing! no

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

SID wrote:

ອັກກັນເຖາະ ຢາວອຢູ່ຕ່າງບ້ານ ຕ່າງເມືອງ ກ່າມີແຕ່ ລາວ - ໄທ ເອານີ່ລ່ະ ທີ່ເວ່າກັນອູ້ຄວາມ ບ່ມີໄຜ ສິມາສນໃຈຫມູ່ເອາ ເທ່າຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນຫຣອກYou Lao writing was so terrible I can't understand a darn thing! no

 

 what is this,lao mix or lao generation Y?
i have to go back to school to learn how to read this.
anyone understand please translate thanks.

 __________________
Anonymous

Date:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. 
 Hey! some idiot post Orangutan's feet in here. Thats treat with the Respect.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. ເຈົ້າເວົ້າຄືຄົນຕາບອດຫູໜວກເວົ້ານີ້ແຫລະ, ເວົ້າຄືວ່າຄົນລາວບໍ່ໃຫ້
ກຽດຄົນໄທຍຫຼືໄປດູຖູກຄົນໄທຍກ່ອນ, ທຸກຢ່າງທີ່ຄົນລາວເວົ້າໃຫ້ຄົນໄທຍ
ແມ່ນມາຈາກການໂຕ້ຕອບກັບຄືນໃນສີ່ງທີ່ຄົນໄທຍເຮັດໃຫ້ກ່ອນທັງນັ້ນ,ມືນ
ຕາແດ່!

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. ເຈົ້າເວົ້າຄືຄົນຕາບອດຫູໜວກເວົ້ານີ້ແຫລະ, ເວົ້າຄືວ່າຄົນລາວບໍ່ໃຫ້
ກຽດຄົນໄທຍຫຼືໄປດູຖູກຄົນໄທຍກ່ອນ, ທຸກຢ່າງທີ່ຄົນລາວເວົ້າໃຫ້ຄົນໄທຍ
ແມ່ນມາຈາກການໂຕ້ຕອບກັບຄືນໃນສີ່ງທີ່ຄົນໄທຍເຮັດໃຫ້ກ່ອນທັງນັ້ນ,ມືນ
ຕາແດ່!

I don't understand what it mean (Auck)?

 Auck?      F_ck!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. ອັນນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍ່ເວົ້າ ກໍ່ສະແດງຄວາມຄຶດສົມຄວນແຫລ່ວ   ກໍ່ມີແຕ່ບັກສະຫມອງຫມາປັນຍາຄວາຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເວົ້າຕ້ານເຂົາເຈົ້າ
ເຂົາເຈົ້າກໍ່ເວົ້າກາງ ໆ  ບໍ່ໄດ້ເລືອກທີ່ຮັກມັກທີ່ຊັງເປັນແນວໃດແທ້ໆ 
ເຂົາເຈົ້າເວົ້າດີຍູ່ລ້າ ໆ ຊ້ຳພັດມາເວົ້າສຽດ ຄົນເຮົາ 
ປາກຄືຊຳມະແຈະແທ້ ບໍ່ແມ່ນໄທແມ່ນລາວແນວໃດດ໋ອກສູ
ຖ້າຫມູ່ເຮົາຍັງພໍມີຄວາມເປັນຄົນຫລົງເຫຼືອຍູ່ແມ້ນແຕ່ຫນ້ອຍ ເຮົາສົມຄວນໃຫ້ກຽດຍໍຍ້ອງສູ່ກັນ
ຜູ້ຄຽດແຄ້ນອຸກອັ່ງບໍ່ມີເຫດຜົນສົມຄວນອັນໃດກໍ່ແມ່ນຫມາວໍ້
ໃຜມາຮອດມາໃກ້ ກາຍທາງຜ່ານຫນ້າກໍ່ຫນ້າບູດ ຕາຂວາງ ສິຂົບສິຫຍ້ຳກິນຫົວ  ຄົນເຮົາບໍ່ມີໃຜຍ່ານໃຜດອກສູ
ເຂົ້າສັກເມັດ ນ້ຳສັກຈອກກໍ່ບໍ່ໄດ້ເອົາຂອງສູມາຕື່ມທ້ອງແດ່
ບຸນຄຸນຫນຸນນຳຂ້ອຍກະເຈົ້າມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ປາກົດອັນໃດ
ຄົນຍະໂສໂອຫັງເວົ້າແຕ່ຄວາມເກົ່າ ບໍ່ເຄີຍອະໄພໃຫ້ໃຜ
ມັນກໍ່ແມ່ນຜູ້ຍູ່ລຳບາກຍາກກຳແທ້ໃນດວງຈິດອັນມີແຕ່ໄຟລຸກກຸ້ມຍູ່
ອວດເກ່ງອວດດີນັ້ນ ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈໂລກ ເຂົ້າໃຈສັງຄົມ ມັນສິຕົກໂງ່ໃຫ້ເຂົາແກ່ດັງຕ່ອໄປ......ພໍ່ອາວເອີຍ
******************************
ໂຕວ່າ ໂຕສະຫຼາດຮູ້  ຖືຫມູ່ເປັນຫມູ
ສອງກັບເງົາຄືກູ       ຂູ່ຄົນໃຫ້ຂາມຍ້ານ
ໂວຫານຫຼາຍເຫຼືອຖ້ານ  ຂານຟັນເສືອໃຫຍ່
ຊຸກໃສ່  ລົງນັ່ງໄຫ້       ພາຍງ້າວຂີ້ໃສ່ຊານ  ຫນ່າຍເດ ! __________________
Anonymous

Date:

SID wrote:

ສິມຶນ ຊັງ ດ່າວ່າກັນໄປເອັດຫຢັງ ເຣື່ອງເກ່າ ເຣື່ອງຄວາມແກ່ ມັນກ້ເປ້ນເຣື່ອງຂອງຄນຣຸ່ນກ່ອນ ປຣະວັຕິສາສຕຣ໌ ຂອງແຕ່ລະຊາຕິ ກ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຣັບໃຊ້ອຳນາຈຂອງຊາຕິນັ້ນໆ ຢັງໄງຊະ ລາວ - ໄທ ລ້ວນຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນ ຈະມີສັກກີ່ຊາຕິ ໂດຢເສພາະໃນອາເຊີຢນ ທີ່ເວ່າກັນໂດຢບ່ຕ້ອງມີລ່າມແປລພາສາ
ຄົນໄທ ຄິດວ່າຄົນລາວສິຮັກຫວາ

ເວັບນີ້ແມ່ນ Samakomlao ເດີ້

ບໍ່ແມ່ນເວັບ Samakomsiam ຫຼື Samakomthai
no


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. ເຈົ້າເວົ້າຄືຄົນຕາບອດຫູໜວກເວົ້ານີ້ແຫລະ, ເວົ້າຄືວ່າຄົນລາວບໍ່ໃຫ້
ກຽດຄົນໄທຍຫຼືໄປດູຖູກຄົນໄທຍກ່ອນ, ທຸກຢ່າງທີ່ຄົນລາວເວົ້າໃຫ້ຄົນໄທຍ
ແມ່ນມາຈາກການໂຕ້ຕອບກັບຄືນໃນສີ່ງທີ່ຄົນໄທຍເຮັດໃຫ້ກ່ອນທັງນັ້ນ,ມືນ
ຕາແດ່!

 ກະຍັງວ່ຮັ້ນຫຼະແມ່ນຄວາມ,ອັນບັກຫຼືອີ່ຜູ້ມັນຂຽນຢູ່ເທິງເຈົ້າຄັນບໍ່ແມ່ນຄົນ
ໄທຍ໌
ຫຼືວ່າລາວຊອດໄທຍ໌ກະຫຼາຍເຕີບເພາະມັນຊ້ວນເອົາທາງໄທຍ໌ຂະຫນ້າດແລະ
ຄຳເວົ້າຂອງມັນມີແຕ່ປົນໄທຍ໌ທັງນັ້ນ!ຕາຫນ່າຍມັນແທ້ເດ້!!!

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

SID wrote:

ອັກກັນເຖາະ ຢາວອຢູ່ຕ່າງບ້ານ ຕ່າງເມືອງ ກ່າມີແຕ່ ລາວ - ໄທ ເອານີ່ລ່ະ ທີ່ເວ່າກັນອູ້ຄວາມ ບ່ມີໄຜ ສິມາສນໃຈຫມູ່ເອາ ເທ່າຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນຫຣອກYou Lao writing was so terrible I can't understand a darn thing! no

 

 what is this,lao mix or lao generation Y?
i have to go back to school to learn how to read this.
anyone understand please translate thanks.

 

 Dunm @ss like you can never understand any language even when someone translate it to you!biggrin

 __________________
Anonymous

Date:

Idiot could not even spell the word DUMB. Idiot comme un chien.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Idiot could not even spell the word DUMB. Idiot comme un chien.
So what! this not a spelling contest o.k chien! bleh

Idiot = you

Chien (Dog) = you__________________
Anonymous

Date:

Idiot trying to be genius, isn't that your words insulting people? Your rubbish words stuffing back into your mouth.  PUTA MALAKA.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Idiot trying to be genius, isn't that your words insulting people? Your rubbish words stuffing back into your mouth.  PUTA MALAKA....but my SH IT stuffed in your mouth, Moron!!!! biggrinbiggrinbiggrin

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

SID wrote:

ອັກກັນເຖາະ ຢາວອຢູ່ຕ່າງບ້ານ ຕ່າງເມືອງ ກ່າມີແຕ່ ລາວ - ໄທ ເອານີ່ລ່ະ ທີ່ເວ່າກັນອູ້ຄວາມ ບ່ມີໄຜ ສິມາສນໃຈຫມູ່ເອາ ເທ່າຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນຫຣອກYou Lao writing was so terrible I can't understand a darn thing! no

 

 what is this,lao mix or lao generation Y?
i have to go back to school to learn how to read this.
anyone understand please translate thanks.

 

 Dunm @ss like you can never understand any language even when someone translate it to you!biggrin

 Shut up A$$ hole, Buk hoo kee, Buk Orangutan

 __________________
SID


Member

Status: Offline
Posts: 24
Date:

G6743550-20.jpg

G6743550-23.jpg

G6743550-24.jpg


ເອາບ່ວ່າດອກ ສຳຫຣັບຫມູ່ຫລງຢຸຄ ເພຣາະຢັງໄງກັ ລາວ ເຊື້ອຊາດລາວຄືອກັນ ຫມູ່ທີ່ຢັງຫລງຢຸຄ ຖູກກັກຂັງອຢູ່ກັບປຣະວັດຕິສາດ ຢັງມີເຣື່ອງຊາດນິຢມ ເຕັມຕັວກັ່ມີປະໂຢດທີ່ຈະມາເວ່ານຳກັນ ລາວຢຸຄໃຫມ່ກັບໄທຢຸຄໃຫມ່ທີ່ມອງກາຣພັທນາຣ່ວມກັນເປັນພັນທມິຕຣນຳກັນ ກັຄືອຫມູ່ກັນ ຈະດອງກັນ ຈະເພື່ອນກັນ ກັຫມູ່ກັນ ໄຜ ບ່ວ່າຊັ່ນກ່າແລ້ວແຕ່ ປລ່ອຢໃຫ້ຕກຫລຸມກາລເວລາປຣັບຕັວໄມ່ທັນຕ່ອໄປ ຊຸມເຈ້າປະຕິເສດບ່ໄດ້ດອກວ່າ ລາວ -ໄທ ອັກກັນກັມີຫລາຢ

__________________
Anonymous

Date:

...ด่ากันทำไม
เอาเวลาไปเย็ดกันมันกว่า..
บ่าวลาว-สาวไทย
สาวลาว-บ่าวไทย
เย็ดกันเข้าไว้ลูกหลานเอ้ย...

__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 31
Date:

Anonymous wrote:

...ด่ากันทำไม
เอาเวลาไปเย็ดกันมันกว่า..
บ่าวลาว-สาวไทย
สาวลาว-บ่าวไทย
เย็ดกันเข้าไว้ลูกหลานเอ้ย...
นี้คือตัวอย่างของคนที่ต้องการให้ ไทยและลาวแตกแยกกัน อย่าไปให้ค่ามันเลย อย่าไปสนใจมัน__________________
Anonymous

Date:

SID wrote:

ສິມຶນ ຊັງ ດ່າວ່າກັນໄປເອັດຫຢັງ ເຣື່ອງເກ່າ ເຣື່ອງຄວາມແກ່ ມັນກ້ເປ້ນເຣື່ອງຂອງຄນຣຸ່ນກ່ອນ ປຣະວັຕິສາສຕຣ໌ ຂອງແຕ່ລະຊາຕິ ກ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຣັບໃຊ້ອຳນາຈຂອງຊາຕິນັ້ນໆ ຢັງໄງຊະ ລາວ - ໄທ ລ້ວນຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນ ຈະມີສັກກີ່ຊາຕິ ໂດຢເສພາະໃນອາເຊີຢນ ທີ່ເວ່າກັນໂດຢບ່ຕ້ອງມີລ່າມແປລພາສາ-- Edited by SID on Friday 21st of January 2011 08:43:24 AM
ຂຽນຈັ່ງໄດ໋ຫວະ ແນວນິ__________________
Anonymous

Date:

ເອາບ່ວ່າດອກ ສຳຫຣັບຫມູ່ຫລງຢຸຄ ເພຣາະຢັງໄງກັ ລາວ ເຊື້ອຊາດລາວຄືອກັນ ຫມູ່ທີ່ຢັງຫລງຢຸຄ ຖູກກັກຂັງອຢູ່ກັບປຣະວັດຕິສາດ ຢັງມີເຣື່ອງຊາດນິຢມ ເຕັມຕັວກັ່ມີປະໂຢດທີ່ຈະມາເວ່ານຳກັນ ລາວຢຸຄໃຫມ່ກັບໄທຢຸຄໃຫມ່ທີ່ມອງກາຣພັທນາຣ່ວມກັນເປັນພັນທມິຕຣນຳກັນ ກັຄືອຫມູ່ກັນ ຈະດອງກັນ ຈະເພື່ອນກັນ ກັຫມູ່ກັນ ໄຜ ບ່ວ່າຊັ່ນກ່າແລ້ວແຕ່ ປລ່ອຢໃຫ້ຕກຫລຸມກາລເວລາປຣັບຕັວໄມ່ທັນຕ່ອໄປ ຊຸມເຈ້າປະຕິເສດບ່ໄດ້ດອກວ່າ ລາວ -ໄທ ອັກກັນກັມີຫລາຢ

----------------------------------------------------------------------------------------------

WHEN THAI WRITE LAO LANGUAGE!....HUH???confuseconfuseconfuse LMAO


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເອາບ່ວ່າດອກ ສຳຫຣັບຫມູ່ຫລງຢຸຄ ເພຣາະຢັງໄງກັ ລາວ ເຊື້ອຊາດລາວຄືອກັນ ຫມູ່ທີ່ຢັງຫລງຢຸຄ ຖູກກັກຂັງອຢູ່ກັບປຣະວັດຕິສາດ ຢັງມີເຣື່ອງຊາດນິຢມ ເຕັມຕັວກັ່ມີປະໂຢດທີ່ຈະມາເວ່ານຳກັນ ລາວຢຸຄໃຫມ່ກັບໄທຢຸຄໃຫມ່ທີ່ມອງກາຣພັທນາຣ່ວມກັນເປັນພັນທມິຕຣນຳກັນ ກັຄືອຫມູ່ກັນ ຈະດອງກັນ ຈະເພື່ອນກັນ ກັຫມູ່ກັນ ໄຜ ບ່ວ່າຊັ່ນກ່າແລ້ວແຕ່ ປລ່ອຢໃຫ້ຕກຫລຸມກາລເວລາປຣັບຕັວໄມ່ທັນຕ່ອໄປ ຊຸມເຈ້າປະຕິເສດບ່ໄດ້ດອກວ່າ ລາວ -ໄທ ອັກກັນກັມີຫລາຢ

----------------------------------------------------------------------------------------------

WHEN THAI WRITE LAO LANGUAGE!....HUH???confuseconfuseconfuse LMAOThis stupid idiot used looking for problem der pinong Lao.

 __________________
Anonymous

Date:

ผมว่านะท่าน ผมก็เป็นคนไทย แต่ก็พิมพ์ภาษาลาวได้ คิดว่าถ้าท่านเขียนภาษาลาวไม่คล่อง ผมว่าใช้ภาษาไทยดีกว่าเหอะ อยากจะใช้ภาษาเขายังมีหน้ามาทับคำภาษาไทยอีก คนลาวเขาคงจะพอใจอยู่หรอกdisbelief__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຢ່າຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອື່ນແດ່
ເພາະໂລກທຸກວັນນີີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໃດ, ສັງຄົມໃດ, ລະບອບການປົກຄອງໃດ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ກຽດກັນທັງນັ້ນ. 
 ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງລາວຂ້າມໄປທ່ຽວເມືອງກຸງເທບ ຈັກ 5 ວັນ ໄປເຂົ້າຫໍສະໝູດອ່ານໜັງສືພິມກ່ຽວກັບລາວ ທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄັກ.

- ລາວເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ກຽດຄົນທົ່ວໂລກ ເຊື່ອເຫີ້__________________
Anonymous

Date:

SID wrote:

ສິມຶນ ຊັງ ດ່າວ່າກັນໄປເອັດຫຢັງ ເຣື່ອງເກ່າ ເຣື່ອງຄວາມແກ່ ມັນກ້ເປ້ນເຣື່ອງຂອງຄນຣຸ່ນກ່ອນ ປຣະວັຕິສາສຕຣ໌ ຂອງແຕ່ລະຊາຕິ ກ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຣັບໃຊ້ອຳນາຈຂອງຊາຕິນັ້ນໆ ຢັງໄງຊະ ລາວ - ໄທ ລ້ວນຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນ ຈະມີສັກກີ່ຊາຕິ ໂດຢເສພາະໃນອາເຊີຢນ ທີ່ເວ່າກັນໂດຢບ່ຕ້ອງມີລ່າມແປລພາສາ-- Edited by SID on Friday 21st of January 2011 08:43:24 AM


 ທ່ານທີ່ຕັ້ງກະທູ້ນີ້ ເປັນຄົນໄທ ເປັນຫຍັງບໍ່ພີມພາສາໄທ ຄົນລາວອ່ານພາສາຂອງປະເທດທ່ານເປັນຢູ່ດອກ,__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
SID wrote:

-- Edited by SID on Friday 21st of January 2011 08:43:24 AM


 ທ່ານທີ່ຕັ້ງກະທູ້ນີ້ ເປັນຄົນໄທ ເປັນຫຍັງບໍ່ພີມພາສາໄທ ຄົນລາວອ່ານພາສາຂອງປະເທດທ່ານເປັນຢູ່ດອກ,


           ตัวหนังสือลาวแต่พิมไทย  ສິມຶນ ຊັງ ດ່າວ່າກັນໄປເອັດຫຢັງ ເຣື່ອງເກ່າ ເຣື່ອງຄວາມແກ່ ມັນກ້ເປ້ນເຣື່ອງຂອງຄນຣຸ່ນກ່ອນ ປຣະວັຕິສາສຕຣ໌ ຂອງແຕ່ລະຊາຕິ ກ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຣັບໃຊ້ອຳນາຈຂອງຊາຕິນັ້ນໆ ຢັງໄງຊະ ລາວ - ໄທ ລ້ວນຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນ ຈະມີສັກກີ່ຊາຕິ ໂດຢເສພາະໃນອາເຊີຢນ ທີ່ເວ່າກັນໂດຢບ່ຕ້ອງມີລ່າມແປລພາສາ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
SID wrote:

-- Edited by SID on Friday 21st of January 2011 08:43:24 AM


 ທ່ານທີ່ຕັ້ງກະທູ້ນີ້ ເປັນຄົນໄທ ເປັນຫຍັງບໍ່ພີມພາສາໄທ ຄົນລາວອ່ານພາສາຂອງປະເທດທ່ານເປັນຢູ່ດອກ,


           ตัวหนังสือลาวแต่พิมไทย  ສິມຶນ ຊັງ ດ່າວ່າກັນໄປເອັດຫຢັງ ເຣື່ອງເກ່າ ເຣື່ອງຄວາມແກ່ ມັນກ້ເປ້ນເຣື່ອງຂອງຄນຣຸ່ນກ່ອນ ປຣະວັຕິສາສຕຣ໌ ຂອງແຕ່ລະຊາຕິ ກ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຣັບໃຊ້ອຳນາຈຂອງຊາຕິນັ້ນໆ ຢັງໄງຊະ ລາວ - ໄທ ລ້ວນຊາຕິພັນທຸ໌ເດີຢວກັນ ຈະມີສັກກີ່ຊາຕິ ໂດຢເສພາະໃນອາເຊີຢນ ທີ່ເວ່າກັນໂດຢບ່ຕ້ອງມີລ່າມແປລພາສາ


ອັນນີ້ລະຄືການຂຽນພາສາລາວອັນດັ້ງເດີມເມື່ອກ່ອນມະຫາ ສີລາ ວິຣະວົງສ໌ ຈະປ່່ຽນການຂຽນແບບໃໝ່ໃນ

ປີ 1958 ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄ້າຍ ແລະ ເປັນໄປແບບພາສາໄທຍ໌. ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ດັດແປງໄປຫລາຍ ພຽງແຕ່ຕັດຕົວຫ້ອຍ

ທ້າຍອອກເທົ່ານັ້ນ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard